fredag 16 februari 2018

Referat Årsmöte 2018 Moderaterna Hultsfred

Moderaterna har hållit Årsmöte och Nomineringsstämma.

Gästtalare vid Årsmötet var Harald Hjalmarsson, riksdagskandidat ifrån Västervik.
Han talade över temat "Kan Kalmar län bli Sveriges nya framsida?
Han efterlyste en Kalmar länskommission som verkligen tog tag i problematiken.


Tre olika områden som i första hand ska prioriteras var:
  1. NÄRMARE.
    Infrastrukturen måste förbättras i synnerhet vad det gäller standarden på våra vägar. Krav på mittseparering och viltstängsel i syfte att öka säkerheten och möjliggöra högre maxhastighet.
  2. SMARTARE.
    Kompetensförsörjningen måste förbättras i syfte att möjliggöra att företag och offentlig sektor lättare ska kunna anställa nyckelpersoner.Exempelvis måste Campus-utbildningarna i Hultsfred, Vimmerby och Västervik öka sitt samarbete sig emellan, men också med flera universitet och högskolor för att mera lokalt/regionalt kunna erbjuda ett bättre utbud.
  3. TRYGGARE.
    Invånarna måste kunna känna sig mera trygga. Det är inte rimligt att fyra kommuner nattetid ska dela på två polisbilar etc.

Årsmötet valde följande styrelse:

Åke Bergh, Marianne Vifell Waters, Sievert Andersson, Pär Edgren, Gillis Gustafsson, Conny Daag, Johan Svensson, Andreas Borgengren, samtliga omval, samt nyval av Percy Hesselgård

Till ersättare valdes: Gunvor Nilsson, Verona Frings Arns, Simon Lönnäs och Christina Bergh, samtliga omval

Nomineringsstämman rangordnade 23 kandidater för valsedeln till höstens val till kommunfullmäktige:
                                                      
De sex första kandidaterna på valsedeln är:
1. Åke Bergh, Mörlunda
2. Johan Svensson, Järnforsen
3. Pär Edgren, Vena
4. Conny Daag, Hultsfred
5. Marianne Vifell Waters, Virserum
6. Andreas Borgengren, Hultsfred

torsdag 15 februari 2018

Valsedel till Hultsfreds kommun 2018

Valsedel till Hultsfreds kommun

Namn ORT
1 Åke Bergh Mörlunda
2 Johan Svensson Järnforsen
3 Pär Edgren Vena
4 Conny Daag Hultsfred
5 Marianne Vifell Waters Virserum
6 Andreas Borgengren Hultsfred
7 Sievert Andersson Mörlunda
8 Percy Hesselgård Vena
9 Gunvor Nilsson Hultsfred
10 Bo Eriksson Hultsfred
11 Verona Frings Arns Virserum
12 Carina Reinoldsson Hultsfred
13 Anette Nilsèn Virserum
14 Lars Peterson Mörlunda
15 Albert Ärleskog Målilla
16 Simon Lönnäs-Duncranz Lönneberga
17 Bo Sander Hultsfred
18 Nils-Johan Olsson Vena
19 Per-Ola Arvidsson Järnforsen
20 Per-Gunnar Solberg Vena
21 Gillis Gustafsson Hultsfred
22 Lars Torstenson Vena
23 Anki Eriksson Hultsfred

måndag 12 februari 2018

Nomineringsstämma till Hultsfreds kommun


Stämmohandlingar
Datum: 14 februari 2018
Plats: Kommunhuset, Hultsfred

Utlysning

Enligt gällande stadga skall kallelse till nomineringsstämma utfärdas till
föreningens medlemmar senast 3 veckor före stämman.

Röstlängd

Rösträtt på nomineringsstämma till kommunfullmäktige har alla medlemmar i de föreningar som ingår i kommunen.
Före kallelsens utsändande upprättas röstlängd upptagande medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift senast fem veckor före nomineringsstämman. Endast i röstlängden upptagen medlem har rösträtt på nomineringsstämma.

Nomineringskommittén

Nomineringskommittén består av föreningsstyrelsen.

Nomineringsregler

Föredragningslista

1.    Nomineringsstämman öppnas
2.    Val av ordförande & vice ordförande för stämman
3.    Val av sekreterare & vice sekreterare för stämman
4.    Godkännande av föredragningslistan
5.    Val av 2 justerare
6.    Val av 4 rösträknare
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysning
9.    Fastställande av procedurregler
10. Fastställande av slutligt antal kandidater på valsedeln
11. Lottning av presentationsordning
12. Kandidaternas presentation och utfrågning
13. Sluten omröstning (eventuellt med mentometersystem) plats för plats i rangordnande omröstning (plats 1-6 av de 6 kandidater som genomgått presentation och utfrågning)
14. Beslut om rangordning av övriga kandidater (plats 7-22)
15. Kandidaternas besked om deras placering på valsedeln accepteras
16. Sammanställning av den fullständiga slutliga valsedelns rangordning
17. Ställningstagande till eventuellt ytterligare valsedlar (minoritetsskydd)
18. Övriga frågor
19. Nomineringsstämman avslutas


Procedurregler

1.    Samtliga medlemmar i föreningen/kretsen äger närvaro-, yttrande- och rösträtt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

2.    Beslut fattas med acklamation; dock ska votering i valfråga vara sluten. Vid lika röstetal avgör lotten då det är fråga om valfrågor, annars har ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning ska valsedel för att vara giltig uppta så många av de föreslagna namnen, som valet avser. Vid samtliga val till valsedeln gäller att kandidat ska ha fått minst 50 % av rösterna. Förekommer omröstning mellan fler än två personer om en plats och ingen av dessa får minst 50 % ska de två med flest röster få till en andra röstningsomgång.

3.    Begäran om ordet, yrkande och reservationer sker skriftligt.

4.    Alla yttranden ska göras från talarstolen.

5.    Nomineringskommitténs yrkande är alltid huvudförslag. Har någon annan än den nomineringskommittén föreslagit blivit vald skall den kandidat som fått
avstå föreslagen plats automatiskt prövas på nästkommande plats.


6.    Nomineringskommittén har utsett 6 kandidater att delta i presentation och
utfrågning och bli föremål för rangordnande omröstning på plats 1-6 på
valsedeln. Inga andra kandidater kan föreslås på plats 1-6.


7.    Kandidaterna disponerar var och en, efter beslut av (nomineringskommittén), en till fem minuter för en personlig presentation samt utfrågning från medlemmarna.
Alternativt kan nomineringskommittén besluta att endast ha utfrågning av kandidaterna.
Ordningsföljden mellan kandidaterna lottas.
Den personliga presentationen får ej handla om andra kandidater.8.    Utfrågningen leds av nomineringskommittén eller annan person utsedd av denna. Förutom medlemmarna har denne rätt att ställa frågor till kandidaterna men skall i så fall ställa samma frågor till samtliga kandidater.
             
9.    Ingen debatt följer presentationerna/utfrågningen.

10.  Kandidater som ej deltagit i den rangordnande omröstningen vid nomineringsstämma rangordnas av nomineringskommitté (plats 7-22). Före omröstning
bereds tillfälle för ändringsförslag. Framställs inget ändringsförslag fastställs övriga kandidaters rangordning med ett enkelt klubbslag. Förekommer
ändringsförslag beslutar nomineringsstämman plats för plats om kandidaternas placering.


11.  De regler som på förbundsstämman 2016 fastställts i rekryterings- & nomineringsregler för Moderaterna i Kalmar län kan inte förändras av nomineringsstämman. Detta gäller bl a punkterna 1-2 samt 5-11 i förslaget till procedurregler.Nomineringskommitténs förslag

Antal kandidater på valsedeln

Föreslås 22 namn.

Kandidater att genomgå presentation/utfrågning samt rangordnande omröstning om plats 1-6

Dessa kandidater presenteras nedan i bokstavsordning utan inbördes rangordning. Se bilaga för förslag på antal presentationskandidater.
1-6. Åke Bergh (Mörlunda)
1-6. Andreas Borgengren (Hultsfred)
1-6. Conny Daag (Hultsfred)
1-6. Pär Edgren (Vena)
1-6. Johan Svensson (Järnforsen)
1-6. Marianne Vifell Waters (Virserum)

Övriga kandidater

Dessa kandidater presenteras nedan i rangordning på plats 7-22.
7.    Sievert Andersson (Mörlunda)
8.    Percy Hesselgård (Vena)
9.    Gunvor Nilsson (Hultsfred)
10. Bo Eriksson (Hultsfred)
11. Verona Frings Arns (Virserum)
12. Carina Reinoldsson (Hultsfred)
13. Anette Nielsén (Virserum)
14. Lars Peterson (Mörlunda)
15. Albert Ärleskog (Målilla)
16. Simon Lönnäs-Duncranz (Lönneberga)
17. Bo Sander (Hultsfred)
18. Nils-Johan Olsson (Vena)
19. Per-Ola Arvidsson (Järnforsen)
20. Per-Gunnar Solberg (Vena)
21. Gillis Gustafsson (Hultsfred)
22. Lars Torstenson (Vena)


onsdag 7 februari 2018

Årsmöte 2018

Föredragningslista – föreningsårsmöte 2018

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare för årsmötet
5. Godkännande av föredragningslista
6. Godkännande av årsmötets utlysning (*)
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
10. Fastställande av medlemsavgift för år 2019 (*)
11. Förslag från styrelsen (propositioner)
12. Förslag från medlemmar (motioner)
13. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (*)
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
16. Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig (*)
17. Val av två revisorer med ersättare för dem (*)
18. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (*)
19. Val av valberedning
20. Övriga ärenden
21. Årsmötet avslutas

Anmärkningar
 11 mars är senaste datumet för årsmötet.

§ 6 Kallelse ska ha utfärdats senast 3 veckor före årsmötet. Brev till medlemmarna och/eller annons är vedertagna sätt att kalla medlemmarna.

§ 9, 17 Styrelsens ledamöter äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller i val av revisor.

§ 10 Medlemsavgift för 2019 är av partistämman och förbundsstämman fastställd till 180 kronor. Förbundsstämman rekommenderar samtliga föreningar att fastställa en avgift om 210 kronor. Nya medlemmar betalar 100 kr första året (och de som betalar efter 1/9 är även medlemåret därpå).

§ 13 Kommunfullmäktigegruppens är självskriven ledamot när föreningen inte ingår i krets. Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation utser en ledamot med ersättare till styrelsen (normalt ordförande), samt en ersättare för denne.

§ 16 Styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter (inklusive ordförande). Bland styrelseledamöterna ska en person utses till ansvarig för Moderatkvinnorna.

§ 18 Förbundsstämman har ett fast antal om 75 ombud + förbundsstyrelsen, som fördelas proportionellt mellan föreningarna. Förbundsstämman äger rum den 14 april. En ombudsfördelning har skickats till föreningarna. Tillse att MQ och MUF representeras i förhållande till sitt medlemsantal. Föreningen rekommenderas besluta att uppdra åt styrelsen att utse ytterligare ombud om på årsmötet valda ombud/ersättare inte räcker till.

måndag 2 december 2013

Valsedel till landstinget

Moderaterna i Kalmar läns nomineringsstämma till landstinget, som hölls i Mönsterås, har idag fastställt valsedeln till landstinget.

1. Johan Gustafsson (Mörbylånga)
2. Kaj Holst (Kalmar)
3. Malin Sjölander (Västervik)
4. Henrik Yngvesson (Mörbylånga)
5. Monica Ljungdahl (Nybro)
6. Lars Blomberg (Oskarshamn)
7. Måns Linge (Kalmar)
8. Magnus Gustafsson (Vimmerby)
9. Eddie Forsman (Borgholm)
10. Britt Dicksson (Kalmar)
11. Suzanne Gustafson (Mönsterås)
12. Elin Landerdahl (Västervik)
13. Lennart Hellström (Oskarshamn)
14. Christin Rampeltin Molin (Västervik)
15. Tuulikki Åkesson (Torsås)
16. Eva Karlström (Borgholm)
17. Åke Bergh (Hultsfred)
18. Gunilla C Johansson (Oskarshamn)
19. Berthold Andersson (Emmaboda)
20. Mee Särneroth (Västervik)
21. Göran Häggfors (Kalmar)
22. Leif Carlson (Vimmerby)
23. Britt-Marie Domeij (Mönsterås)
24. Kerstin Edvinsson (Kalmar)
25. Per-Olof Jonsson (Kalmar)
26. Ingvar Ahlström (Västervik)
27. Anders Danielsson (Oskarshamn)
28. Maria Heudorf (Kalmar)
29. Jonas Lövgren (Kalmar)
30. Monika Olsberg (Högsby)
31. Curt-Rune Roos (Mönsterås)
32. Kenneth Harrstedt (Oskarshamn)
33. Jasmine Petersson (Borgholm)
34. Eva Folkesdotter Paradis (Mörbylånga)
35. Carl Dahlin (Mörbylånga)
36. Bjarne Lynbech (Vimmerby)
37. Sture Persson (Hultsfred)
38. Julio Heumann Bauer (Kalmar)
39. Monica Jernetz (Kalmar)
40. Magnus Jernetz-Gustavsson (Kalmar)
41. Tamás Lakatos (Kalmar)
42. Niclas Lindberg (Kalmar)
43. Ole Torffvit (Kalmar)

Valsedel till riksdagen

Moderaterna i Kalmar läns nomineringsstämma till riksdagen, som hölls i Mönsterås, har idag fastställt valsedeln till riksdagen.

1. Jörgen Andersson (Västervik)
2. Jan R Andersson (Kalmar)
3. Malin Sjölander (Västervik)
4. Karl Holst (Kalmar)
5. Christin Rampeltin Molin (Västervik)
6. Eva Bengtson Skogsberg (Nybro)
7. Måns Linge (Kalmar)
8. Ylva Sandström (Vimmerby)
9. Maria Heudorf (Kalmar)
10. Johan Gustafsson (Mörbylånga)
11. Monica Ljungdahl (Nybro)
12. Niclas Lindberg (Kalmar)
13. Emma Åhlander Hansson (Emmaboda)
14. Louise Granqvist (Kalmar)
15. Anders Danielsson (Oskarshamn)
16. Pär-Gustav Johansson (Emmaboda)
17. Anders Lejon (Borgholm)
18. Max Torstensson (Mönsterås)
19. Agneta Stjärnlöf (Mörbylånga)
20. Anders Palmér (Torsås)
21. Richard Granberg (Västervik)
22. Bjarne Lynbech (Vimmerby)
23. Åke Bergh (Hultsfred)
24. Tamás Lakatos (Kalmar)
25. Britt-Marie Domeij (Mönsterås)
26. Marcus Schön (Högsby)
27. Claes Wetterström (Vimmerby)